مشاهده مجازی برج های ارکیده در پهنه A شهرک مسکونی چیتگر:

 

مشاهده مجازی برج های ارکیده ۱۰ و ۱۱ در پهنه A شهرک مسکونی چیتگر:

مشاهده مجازی برج های پامچال در پهنه A شهرک مسکونی چیتگر: